Graanima BiH e od 2021. godine trebati viza za EU

Evropskakomisijausvomslu?

benomlistuobjavilajeizmjeneidopuneviznogsistemakojimjepredvi?

enodaidr?

avljaniBiHmorajuputeminternetaispunitiposebanobrazac。

Unjemu?

eodgovoritinabrojnapitanja–nesamoosnovnepodatkenegoidaliimajuvezesteroristi?

kimorganizacijama,drogirajulise,jesuliosu?

ivani,jesulisebavili?

vercomljudi

Tako?

e,mora?

edostavitiisvojuistorijuzaposlenja,navestigdjesuranijeputovaliuzemljeEUteodgovoritinaodre?

enasigurnosnapitanja。

Nagla?

avasedapaso?

aplikantamoradava?

inajmanjetrimjesecaoddanaplaniranogulaskauEU。

Sve?

eko?

tatisedamevra,aETIASvizava?

i?

etrigodineisnjomsemo?

eutomperioduulazitiiizlazitiizEUkadgodho?

ete。

Ostajeograni?

enjedajedandopu?

teniboravaknateritoriji?

engenanesmijedabuedu?

iod90dana。

Aplikantu?

etrebatidesetakminutadaodgovorinasvapitanjaETIAS-a。

Nakontogasepodaciautomatskiobra?

ujuiodgovornazahtjevzavizutrebasti?

inae-mailurokuodnajvi?

e?

etiridana。

UETIAS-uisti?

uda?

e95odstoaplikacijaobraditiurokuodnekolikominutainakontoganae-mailposlatiobavijestostatusu。

O?

ekujuda?

eskorosvizahtjevibitiodobreniutihnekolikominuta。

Rokod?

etiridanaostavljenjezarje?

avanjenekihspecifi?

nihsituacija,poputnepotpuneilinepreciznedokumentacije。

Akoninakon96satinemaodgovora,smatrasedajeaplikantuodbijenzahtjevzavizu。

UETIAS-uisti?

udane?

euzimatibiometrijskedetalje,poputotiskaprstailifotografisanjalica。

Naweb-stranicinovogviznogsistemaEUnavodiseda?

esvigra?

aniBiHstarijiod18godinamoratidaposjedujuETIASvizu。

(Avaz。

ba)

Booking。